Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Tyto informace mohou být sdíleny s inzerentními společnostmi. Používáním webu souhlasíte s použitím souborů cookies.

Obchodní podmínky produktů označených DSxxxxxxxx

Obchodní podmínky

podnikatele:

David 
Marák
IČ 87386399
Podivice 112, 68321 Pustiměř (adresa zde uvedená je sídlo společnosti, není však provozovnou k osobním odběrům zboží)
DIČ: CZ8803115167 - jsme plátci DPH

Telefon: 734 511 496
email: info@blemcatko.cz

provozující internetový obchod s názvem Blemcatko.cz
dále jen E-shop nebo Zprostředkovatel

I. Vymezení pojmů

Stránky – Stránkami se rozumí webová aplikace provozovatele E-shopu, kterou lze prohlížet webovým prohlížečem na adrese www.blemcatko.cz a dále stránky.

E-shop – E-shopem se rozumí osoba provozující internetový obchod na Stránkách, která je podnikatelem podle platných právních předpisů;

Zprostředkovatel – se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí E-shop, který zprostředkovává uživatelům Stránek uzavření kupní smlouvy o zboží s Prodávajícím a není tudíž přímým prodejcem;

Prodávající – prodávajícím je společnost Gadgets House, s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 192465, IČO: 242 80 071, DIČ: 2428007.

Kupující – je Uživatel, který si objednal zboží u Prodávajícího prostřednictvím Stránek Zprostředkovatele

Spotřebitel – je každý kupující, který požívá ochrany spotřebitele dle platného práva

Uživatel – je každý, kdo užije Stránky E- shopu či Prodávajícího vymezené výše;

Uživatelský účet – je administrátorem E-shopu vytvořené webové rozhraní, které jednoznačně vymezuje oprávněného uživatele a jeho pracovní prostředí, a který je chráněn heslem zvoleným uživatelem;

Webové rozhraní – se soubor opatření, která v některých směrech omezují funkčnost a možnosti Uživatele v rámci webové aplikace E-shopu;

Osobní údaje – jsou údaje Uživatele chráněné zákonem o ochraně osobních údajů

Uživatelské údaje – veškeré údaje o Uživateli zahrnující osobní údaje a další údaje týkající se zejména historie jeho obchodních transakcí a nákupních preferencí.

Zboží - jsou výrobky a/ nebo služby, které E-shop nabízí prostřednictvím těchto internetových stránkách ke koupi blíže neurčenému okruhu Kupujících.

II. Úvodní ustanovení

1. Použitím Stránek souhlasíte s těmito obchodními podmínkami E-shopu. 
2. Uživatel, který je nezletilý, dává užitím Stránek zprostředkovateli najevo, že si opatřil potřebný souhlas svých zákonných zástupců k právnímu jednání s Prodávajícím a E-shopem.

III. Uživatelský účet

1. Některé služby E-shopu mohou být přístupné pouze registrovaným uživatelům, kterým E-shop na jejich žádost zřídí uživatelský účet.
2. Uživatel je povinen poskytnout pro účely zřízení uživatelského účtu svoje osobní údaje. Kupující je povinen aktualizovat svoje osobní údaje na uživatelském účtu u každé objednávky zejména při změně jména, bydliště a kontaktních údajů.
3. E-shop má právo Uživateli přístup ke službám a k jeho uživatelskému účtu dle vlastního uvážení zcela omezit a to i bez předchozího oznámení.
4. Ochrana uživatelského účtu je zabezpečena heslem. Využití ochrany heslem je pro uživatele povinné podle instrukcí daných E-shopem a vyjádřených na webovém rozhraní. E-shop a Prodávající neodpovídají žádným způsobem za škody či jiné újmy způsobené prozrazením hesla Uživatelem k uživatelskému účtu třetím osobám.

IV. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů je zaručena zákonem č. 101/2000 Sb.
2. Uživatel dává tímto souhlas, že E-shop a Prodávající mohou shromažďovat jeho osobní údaje zejména jeho jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou a IP adresu, a nákupní historii a preference Uživatele (dále jen „ Osobní údaje“).
3. Poskytnutím osobních údajů dáváte jako Uživatel souhlas k tomu, aby E-shop a Prodávající shromažďovali Vaše osobní údaje, uložili je a užili je k následujícímu 
a. ověření Vaší identity;
b. ověření oprávnění užívat uživatelský účet na Stránkách Zprostředkovatele i Prodávajícího;
c. provedení registrace Vašeho uživatelského účtu a uživatelských údajů;
d. poskytování zákaznického servisu, vyřizování stížností a sporů 
e. statistické zpracování pro marketingové účely a účely inovace obsahu Stránek 
f. k zasílání obchodních oznámení a jiných marketingových materiálů, které mají vztah k E-shopem nabízeným produktům.
4. pokud Uživatel předá E-shopu či Prodávajícímu dobrovolně nepovinné informace ( dále „Dobrovolné informace“) skrze webovou aplikaci Stránek, zejména v podobě příspěvků v diskusích uživatelů na Stránkách, hodnocení výrobků či jiného obsahu Stránek, dává tak souhlas k publikaci těchto informací na Stránkách;
5. E-shop a Prodávající mají právo užívat osobní údaje k výše uvedeným účelům jakož i k účelům daným platným právem a k účelům vymáhání či bránění práva u veřejných institucí.
6. Uživatel souhlasí, aby E-shop či Prodávající předal jeho osobní údaje svým smluvním partnerům v souvislosti s plněním jeho objednávek. Tito smluvní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti ohledně těchto osobních údajů a zejména nejsou oprávněni použít osobní údaje pro vlastní obchodní účely.
7. Uživatel souhlasí, aby E-shop či Prodávající předal jeho osobní údaje svým profesionálním poradcům jako jsou konzultanti, právní kanceláře, společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, pojišťovnám, státním orgánům. 
8. Veškeré Dobrovolné informace může E-shop a Prodávající zveřejnit na Stránkách a tak mohou být přístupné kterémukoli uživateli internetu. Jakákoliv Dobrovolná informace se tak stává veřejnou informací a Uživatel se tak vzdává ve vztahu k ní jakýchkoli majetkových práv. Uživatel si je vědom této skutečnosti, když zveřejňuje své osobní informace v rámci Dobrovolné informace.
9. Uživatel souhlasí, aby E-shop předal Prodávajícímu informace o jeho bankovním účtu včetně informací o jeho platební kartě. Prodávají je pak oprávněn předat tyto informace bankám k umožnění uskutečnění platby za objednané zboží a to včetně ověření platební schopnosti. Při tomto platebním procesu je Prodávající oprávněn předávat tyto informace bankám a kreditním společnostem. Prodávající k tomuto účelu použije moderní platební procedury a technologie, neodpovídá však za škodu, pokud tyto procedury a technologie nejsou schopny ochrany proti všem rizikům zneužití třetí osobou. 
10. Uživatel souhlasí se zasíláním a ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookie se rozumí malý datový soubor, který v případě přihlášení daného počítače komunikuje s internetovým vyhledávačem uživatele.

V. Poskytování služeb zprostředkování –vznik kupní smlouvy

1. E-shop vystupuje ve vztahu ke Kupujícímu jako Zprostředkovatel koupě a není tudíž smluvní stranou kupní smlouvy s ním. 
2. E-shop jedná ve prospěch Prodávajícího tak, že přijaté objednávky Kupujícího zasílá k akceptaci Prodávajícímu. 
3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Stránek Zprostředkovatele.
4. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
b. kupní ceně a způsobu její úhrady zboží, 
c. údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
d. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako„objednávka“).
5. Objednávku odešle Kupující E-shopu jako Zprostředkovateli koupě kliknutím na tlačítko „objednat“.
6. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
7. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je potvrzení objednávky Prodávajícím doručené na e-mailovou adresu Kupujícího. 
8. Prodávající a Zprostředkovatel mají právo požadovat od Kupujícího uzavření smlouvy písemně či telefonicky, či doplnění informací od Kupujícího a to i poté, co byla objednávka Prodávajícím potvrzena.

VI. Kupní cena

1. Kupní cena je splatná před dodáním zboží nejpozději bezprostředně před jeho převzetím Kupujícím.
2. Kupující si může na Stránkách ve svém webovém rozhraní při tvorbě objednávky zvolit způsob platby kupní ceny Prodávajícímu


3. Prodávající je oprávněn volbu Kupujícího omezit i bez udání důvodu

Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit náklady na doručení a balení zboží dle informace automaticky generované při tvorbě objednávky. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou též náklady na doručení.

VII. Převzetí zboží

1. Prodávající doručuje zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky zpravidla prostřednictvím profesionálního doručovatele. Tento způsob převzetí zboží vylučuje možnost prohlídky zboží před zaplacením. 
2. Kupující má právo zvolit v rámci zadání objednávky způsob doručení z možností uvedených webovým rozhraním Stránek.
3. Vykonáním volby kupující souhlasí s podmínkami doručení včetně ceny a obchodních podmínek přepravce. 
4. Prodávající může od Kupujícího požadovat uzavření zvláštní dohody o doručení i po potvrzení objednávky. Nedojde-li k dohodě, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen též uhradit dodatečné náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání nikoliv zanedbatelného porušení obalu může Kupující převzetí zásilky odmítnout. Pokud se přesto rozhodne Kupující zásilku převzít je v těchto případech povinen sepsat s přepravcem protokol o poškození zásilky.
7. Dodací lhůta je pro každé zboží stanovena zvlášť webovým rozhraním Stránek.

VIII. Odstoupení Prodávajícího od kupní smlouvy

1. Prodávající má právo až do převzetí zboží Kupujícím odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou odstoupením od kupní smlouvy Kupujícímu.

IX. Odpovědnost za vady a reklamace

1. Kupující ( dále jen Spotřebitel) může pro vyřízení jakýchkoliv reklamačních nároků využít webové stránky Prodávajícího reklamacniformular.cz nebo písemnou formu na adresu Prodávajícího či osobní návštěvu Prodávajícího. 
2. E-shop jako Zprostředkovatel koupě je povinen poskytnout součinnost při vyřízení reklamace, nepřebírá však žádná práva a povinnosti smluvní strany koupě zejména k plnění nároků z vad zboží. 
3. Prodávající je povinen dodat věc ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. 
4. Prodávající odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Práva Spotřebitele z vadného plnění jsou dána Občanským zákoníkem. 
5. Není-li uvedeno ve smlouvě či v záručním listu výslovně jinak, nepřebírá Prodávající žádnou záruku za jakost zboží. 
6. Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.
7. Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a předmět plnění podle pokynů Prodávajícího opatruje či předá tak, aby vada mohla být objektivně přezkoumána. Neoznámí-li Spotřebitel vadu bez zbytečného odkladu, právo z vadného plnění mu nebude přiznáno. 
8. Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. 
X. Poučení Kupujících-spotřebitelů o právu odstoupit od smlouvy
1. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, který je podnikatelem (dále také jako "Spotřebitel").
2. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, jde –li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
3. Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy 
a. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
b. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
c. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, 
d. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, 
e. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
4. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o porušení smlouvy dozvěděl.
5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu a poučení o právu odstoupit od smlouvy dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže.
6. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení zboží zaslat zpět na adresu Prodávajícího. Kupující jako spotřebitel nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu náklady spojené s navrácením zboží.
7. Odchylně od samostatného objednání zboží ve více kusech, provedeních a variantách, které nebylo uvedeno jako "balíček" (balíček = 2 kusy vybraného zboží za zvýhodněnou cenu), se vrácení jednoho kusu zboží z tohoto balíčku řídí cenami před cenovým zbýhodněním. To znamena, že pokud je jeden kus zboží prodáván za 1 Kč (půvoní cena 100 Kč) a druhý kus za 189 Kč (původní cena odpovídá 189 Kč) v tomto jednotném balíčku, a Kupující si vyžádá vrácení produktu koupeného za za 189 tohoto balíčku (z jakéhokoliv důvodu) a ponechání produktu za 1 Kč, a to s navrácením koupené částky, Prodávající bude při reklamaci vycházet ze součtu původních cen před cenovým zbýhodněním. Prodávající tedy sečte částky - 289,- Kč, 
7. Pokud Kupující objedná zboží ve zvýhodnění Balíček, může v případě žádosti o odstoupení od smlouvy / reklamace z důvodu vady výrobku / jiného důvodu vrátit pouze celý tento balíček s oběma zakoupenými předměty tohoto jednotlivého balíčku. Balíček je při koupi chápán jako jeden předmět. Prodávající nebude brát zřetel na žádost o vrácení finanční částky jednoho z předmětů balíčku v modelovém příkladu, jako je například tento: jeden kus libovolného předmětu zakoupený za 189,- Kč, druhý kus za 1,- Kč, kde Kupující žádá o vrácení zboží zakoupeného za 189,- Kč a ponechání zboží za 1,- Kč. Kupující tedy může buďto vrátit oba předměty a požádat o navrácení celé částky, nebo zažádat o výměnu kusu jednoho ze zboží za nový kus v případě vady zakoupeného výrobku (eventuelně obou dvou), eventuelně zažádat o vrácení částky za jeden tento kus zboží, který odpovídá vždy jedné polovině částky celého balíčku po po cenovém zvýhodnění.

7. Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Prodávající nabízí. 
8. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající na adrese svého sídla. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

XI. Ochrana autorských práv

1. Stránky jsou autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. E-shop vykonává veškerá majetková práva vztahující se ke Stránkám.
2. Obsah Stránek je zakázáno uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil E-shop předem písemný souhlas.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Za písemnou formu se považuje též sdělení či zpráva doručená e-mailem.
2. Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavření kupní smlouvy nese E-shop vyjma nákladů Uživatele na vlastní internetové připojení při užití Stránek. 
3. Znění obchodních podmínek může E-shop měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Pokračováním v používání Stránek však dáváte souhlas s novým zněním obchodních podmínek.
4. Příslušnými dozorovými orgány ochrany Spotřebitele jsou : Česká obchodní inspekce, kontakt: www.coi.cz , Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt. www.uoou.cz , Živnostenské úřady; Spotřebitel má právo využít možnosti mimosoudního řešení sporů u České obchodní inspekce. Podmínky jsou zveřejněny na jejích internetových stránkách
5. Spotřebitel se může též domáhat svých práv u obecných soudů ČR 
6. Vzor odstoupení od smlouvy : odkaz na http://www.scmbd.cz/uploads/legislativne_pravni_vzory/sb0143_2013.pdf nebo zde: http://cl.ly/1e0W0X033c3p

Obchodní podmínky produktů označených TExxxxxxxx

1. Všeobecná ustanovení, Smlouva o zprostředkování, Kupní smlouva
 

1.1 Podmínky užití rozlišují dva režimy nákupu zboží kupujícím. V případě nákupu zboží označeného kódem produktu "DS" a osmi číselnou řadou (formát DSXXXXXXXX, kde X nahrazují číslici - například DS39349840) se jedná o kupní smlouvu uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím, znění této smlouvy naleznete ZDE (pod záložkou "Obchodní podmínky produktů označených DSxxxxxxxx")

V případě nákupu ostatního zboží (zpravidla zboží označené kódem produktu TE a číselnou řadou, ve formátu TEXXXXXXXX, kde X je číslice) uzavírá kupující s provozovatelem nákupní galerie www.blemcatko.cz s podnikatelem David Marák, IČ 87386399, smlouvu zprostředkovatelskou.

1.2 Níže uvedené podmínky užití upravují zprostředkování nákupu mezi Kupujícím a Dodavatelem zboží a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zprostředkovatele (Provozovatel) a Kupujícího v internetové obchodě www.blemcatko.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující, který je spotřebitelem, nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené v rámci všeobecných podmínek užití občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele(zák. č. 634/1992 Sb.).  Kupující, který není spotřebitelem, je podnikatel, který nakupuje výrobky pro potřeby svého podnikání. Tento Kupující se řídí všeobecnými podmínkami užití v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.).

1.3 Provozovatelem internetového obchodu www.Blemcatko.cz a poskytovatelem služby zprostředkování nákupu je podnikatel :
David 
Marák
IČ 87386399
Podivice 112, 68321 Pustiměř (adresa zde uvedená je sídlo společnosti, není však provozovnou k osobním odběrům zboží)
DIČ: CZ8803115167 - jsme plátci DPH

(dále i jen „poskytovatel“).

1.4 Poskytovatel zprostředkovává Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny (dále i jen „služba“).

1.5 Poskytovatel uzavírá s Kupujícím formou odeslání a zaplacení závazné objednávky mandátní smlouvu (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel zprostředkuje Kupujícímu nákup zboží od Dodavatele jménem Uživatele a na jeho účet.

1.6 Služba je poskytována za odměnu.

Podmínky užití, vč. práva na odstoupení od kupní smlouvy s prodlouženou 30 denní lhůtou, se na smluvní vztah podle tohoto bodu použijí obdobně.

 

2. Výběr zboží k objednání, objednávka, uzavření smlouvy

2.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách internetového obchodu www.Blemcatko.cz. U každého zboží je uveden jeho název, popis, cena a popřípadě další doplňující informace.

2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vložením do nákupního košíku. Odesláním objednávky uzavírá Kupující smlouvu s Poskytovatelem o závazném objednání zboží od Dodavatele.

2.3. Po úspěšném vytvoření objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky s označením předmětu smlouvy, cenou a platební pokyny pro uhrazení, platí-li převodem nebo vložením na účet Poskytovatele. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.

2.4 Odesláním objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami užití, a že s nimi souhlasí.

2.5 Účinnost smlouvy je vázána na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínka je úhrada ceny v celkové výši Kupujícím.

2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

3. Cena, způsob platby

3.1 Cenou se pro účely těchto všeobecných podmínek užití rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny a odměny ponížené o náklady na dodání zboží Kupujícímu. Poskytovatel Kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží. Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550,- Kč (ekv. €23). Poskytovatel se zavazuje kompenzovat Kupujícím (pouze spotřebitelům) dodatečně vzniklé náklady – CLO, DPH a poplatek za celní projednání formou poukázky na další nákup. Bližší informace a pokyny k celnímu řízení a uplatnění nároku na kompenzaci Vám sdělíme na vaši žádost na e-mailu info@blemcatko.cz. Zahraniční dodavatelé nejsou plátci DPH, nelze tedy na od nich zakoupené zboží uplatnit odpočet DPH.

3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Za zboží není možné platit dobírkou z důvodu expedice zboží od Dodavatelů sídlících převážně v zahraničí, tj. Číně, Hong Kongu a Singapuru.

 

4. Dodání zboží

 

4.1 Zboží označené kódem TE a číslenou řadou (TEXXXXXXXX) dodává Dodavatel. Doba dodání je uvedena u každého produktu.

Na dobu dodání u veškerého zboží si však dodavatel vyhrazuje právo dodání od 5 do 40 a v krajních případech maximálně 80 pracovních dní.

 

5. Další ustanovení

5.1 Nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku lze uplatňovat u Dodavatele, nikoliv Poskytovatele.

5.2 České návody nejsou standardně dodávány s výrobky, neboť Dodavatelé sídlí v Číně, Hong Kongu či Singapuru. Poskytovatel se však snaží Kupujícím vyjít maximálně vstříc a ke složitým výrobkům zašle na požádání český návod v elektronické podobě, má-li ho k dispozici. Pokud návod k dispozici není, Poskytovatel se zavazuje poskytnout Kupujícímu takové rady prostřednictvím zákaznického servisu, aby mohl výrobek bez problémů používat.

5.3 Poskytovatel se zavazuje řešit případné ztráty či poškození zásilek se zbožím směrem od Dodavetele ke Kupujícímu a to ve prospěch kupujícího tak, aby mu nevznikla žádná škoda plynoucí z této události.

5.4 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou manipulací se zbožím.

 

6. Reklamace

6.1 Poskytovatel se zavazuje řešit reklamace výrobků zakoupených Kupujícím od Dodavatele v zákonné lhůtě 30 dnů. Poskytovatel se dále zavazuje, že přijme reklamaci výrobku na adrese: David Marák, se sídlem Podivice 112, 68321 Pustiměř, IČ: 87386399, aby nemusel Kupující vynakládat vyšší než obvyklé finanční prostředky zasíláním reklamovaného výrobku Dodavateli do zahraničí. Poskytovatel poté doručí zboží k reklamaci Dodavateli na své náklady. Zákonná lhůta se počítá od data doručení výrobku na reklamaci na provozovnu Poskytovatele. Do zákonné lhůty se nezapočítává doba přepravy opraveného / nového výrobku od Dodavatele Kupujícímu. Před zasláním reklamovaného zboží nás nejprve kontaktujte.

6.2 Kupující musí postupovat v souladu s reklamačním řádem, jinak hrozí zdržení nebo dokonce vrácení reklamace zpět.

 

7. Zánik a změna smlouvy 

7.1  Výpověď smlouvy ze strany Kupujícího před dodáním zboží se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě zprostředkovatelské smlouvy do doby, než se Poskytovatel o výpovědi dozvěděl. Tzn. smlouvu nelze vypovědět např. v případě, kdy bude zboží již odesláno od dodavatele. Upozorňujeme, že údaje o odeslání zboží jsou měněny v našem systému vždy s uřčitým zpožděním.

7.2 Zjistí-li Poskytovatel dodatečně, že Kupujícím objednané zboží nemá Dodavatel na skladě, nabídne Kupujícímu zboží alternativní (bude-li takové k dispozici) a nebude-li Kupujícím odsouhlaseno, vrátí celkovou částku na účet Kupujícího a objednávku zruší.

 

8. Odstoupení od smlouvy a vrácení peněz

8.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy s Poskytovatelem a Dodavatelem bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pro pokyny či formulář na odstoupení od smlouvy prosím zažádejte na e-mailu info@blemcatko.cz, či tel. +420 734 511 496 a my Vám jej zašleme. V případě nedodržení pokynů může dojít ke zpomalení celého procesu vrácení zboží. Přijetí vráceného zboží zajišťuje Poskytovatel na adrese : David Marák, se sídlem Podivice 112, 68321 Pustiměř, IČ: 87386399, dopravu k Dodavateli zajišťuje poskytoval na své náklady. Bude-li u vráceného zboží poškozen obalový materiál či jiná součást, může Poskytovatel naúčtovat Kupujícímu náklady vzniklé s uvedením zboží do původního stavu.

8.2 V případě vrácení peněz složenkou zákazníkovi na území Slovenské repubilky bude vzhledem ke své výši zákazníkovi přeúčtován poplatek za platbu složenkou a vrácení peněz o tuto částku poníženo. Doporučujeme tedy při vracení peněz volit metodu převodu na bankovní účet.

8.3 Poskytovatel i Dodavatel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodu chybně uvedených údajů u inzerovaných produktů (např. skladové dostupnosti, ceny, aj.).

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje poskytnuté Poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou poskytnuty třetím stranám vyjma Dodavatele.

9.2 Uživatel sdělením svých údajů při používání nákupní galerie (nákup, účast v soutěži, přihlášení k odběru novinek, přispěním v diskusi, použitím zákaznického servisu aj.) souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami internetového obchodu www.Blemcatko.cz a Dodavatelů na elektronickou adresu Uživatele uvedenou při registraci či v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně či elektronicky odvolat.

9.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

9.4 Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa.

9.5  Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

10. Zásady používání souborů cookie

 

Uživatel dává provozovateli používáním nákupní galerie souhlas se zpracováváním tzv. “cookies”, čímž usnadňuje poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu “cookies” či podobných nástrojů. Je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají.
Uživatelé mají možnost odmítnout, aby “cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

10.1 Podmínky pro použití cookies

Co je to soubor cookie?

Soubory “cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho koncového zařízení či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě, nastavení Vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše příští návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající Vašim zájmům. Bez souborů cookies by procházení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě Vašim potřebám a využívat službu Google Analytics. Obecné informace o souborech cookie naletnete např. zde(http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)
Používání cookie souborů nutně neznamená, že nám poskytujete Vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. z důvodu, abychom Vám mohli dodat objednané výrobky), může dojít k propojení Vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies, ovšem pouze za účelem zkvalitnění naší nabídky, která tak bude více odpovídat Vašim individuálním zájmům či potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu. V některých případech nám ale poskytnutí Vašich osobních údajů může ukládat zákon.

Mohu ukládání souborů cookies do mého zařízení nějak zabránit?

Ano, stačí, když si před návštěvou našich stránek ve svém prohlížeči spustíte funkci anonymního prohlížení. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V takovém případě je ale možné, že se Vám některé části našich stránek nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro Vás bude složitější a nebude se Vám zobrazovat nabídka výrobků odpovídající právě Vašim potřebám.
Mohu nějak zjistit, jaké osobní údaje o mé osobě má Provozovatel? Mohu zkontrolovat jejich správnost? Mohu odvolat souhlas s jejich zpracováním?
Ano, stačí, když se na nás obrátíte prostřednictvím zákaznického servisu.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové, které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie(Vydavatel, Typ, Trvanlivost):

 • AdWords Tracking, Remarketing, 90 dní
 • Facebook, Tracking, Konverzní, persistent
 • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 měsíců,persistent,6 měsíců,persistent,persistent,session
 • Heureka, Tracking, Konverzní, persistent
 • asid, Essential, může se lišit
 • http_enabled, Essential, může se lišit
 • s_pers_c6, Essential, může se lišit
 • s_pers_c5, Essential, může se lišit
 • ngEnabled, Essential, může se lišit
 • php,phtml,php3, Essential, může se lišit
 • recently_viewed, Essential, může se lišit
 • Sklik, Tracking, Remarketing, 30 dní,max 540 dní
 • Zboží, Tracking, Konverzní, persistent
 
11. Řešení sporů
 

Vzájemné spory mezi Kupujícím a Poskytovatelem / Dodavatelem mohou být řešeny před obecnými soudy nebo mimosoudním řešením spotřebitelských sporů (ADR) prostřednictvím České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, více informací najdete na www.coi.cz.

Tyto podmínky užití nabývají platnosti 1. 1. 2018

eshop vytvořil Dropohs.cz